تاریخ شمسی :
یکشنبه - ۹ مهر - ۱۴۰۲
ساعت :

خدمات

صدور انواع نامه ها و مجوزها

پس از اینکه مشتری از لیزینگ، خودرو را به صورت اجاره به شرط تملیک تهیه نمود در طول دوره ی بازپرداخت اقساط و تا پیش از تسویه حساب نهایی جهت کلیه خدمات مورد نیاز خودرو در ارتباط با سازمانها و ارگانها نیاز به مجوز شرکت لیزینگ (بعنوان مالک خودرو) می باشد. خدماتی از قبیل کاپیتاژ، ترخیص خودرو از پارکینگ، طرح ترافیک، مالیات، صدور المثنی مدارک خودرو و کلیه امور مربوطه.
فرآیند صدور نامه ها و مجوزهای فوق به شرح ذیل است:

  1. شروع
  2. مشتری به کارشناس خدمات پس از فروش مراجعه کرده و درخواست صدور نامه را ارائه می نماید.
  3. کارشناس خدمات پس از فروش وضعیت پرداخت اقساط مشتری را کنترل و در صورت نداشتن قسط معوق (در صورت داشتن قسط معوق مشتری می بایست وضعیت پرداخت اقساط معوق را تعیین تکلیف نماید) نامه مورد درخواست مشتری را صادر و به مدیر فروش ارایه می نماید.
  4. مدیر فروش نامه را بررسی و تایید و به مدیرعامل ارجاع می نماید.
  5. مدیر عامل نامه را بررسی و امضا و به دفتر جهت شماره و مهر ارجاع می نماید.
  6. کارشناس خدمات مشتریان نامه مورد درخواست مشتری را به ایشان تحویل می نماید.
  7. پایان

امور بیمه ای و خسارت

1- شروع
2- مشتری به کارشناس خدمات پس از فروش مراجعه کرده و وضعیت خسارت وارده را شرح می دهد.
3- کارشناس خدمات پس از فروش وضعیت خسارت را بررسی می نماید در صورت بروز خسارت جزیی مانند فرآیند صدور نامه و مجوز انجام می شود.
4- در صورت بروز خسارت کلی، کارشناس خدمات پس از فروش نامه ای جهت تعیین خسارت و صدور چک در وجه لیزینگ برای مراکز تعیین خسارت صادر می نماید.
5- کارشناس بیمه مبلغ خسارت را تعیین می نماید.
6- کارشناس بیمه با کارشناس خدمات پس از فروش جهت انتقال سند مالکیت خودرو هماهنگی های لازم را انجام می دهد.
7- مراکز شماره گذاری سند را به نام بیمه منتقل می نمایند.
8- کارشناس بیمه مدارک مربوط به انتقال سند و چک را به کارشناس صدور چک تحویل می نماید.
9- کارشناس صدور چک، چک را در وجه لیزینگ صادر و به لیزینگ ارسال می نماید.
10- وضعیت تسویه حساب بدهی مشتری بررسی و مبلغ چک در حساب مشتری اعمال می گردد.
11- کارشناس مالی در صورت بیشتر بودن مبلغ چک خسارت از بدهی مشتری الباقی مبلغ را طی یک فقره چک به مشتری عودت و در غیر اینصورت مانده بدهی را به مشتری جهت واریز و تسویه حساب اعلام می نماید.
12- کارشناس مالی برگه تسویه حساب مشتری را صادر می نماید.
13- کارشناس مالی مدارک ضمانتی را به مشتری تحویل می نماید.
14- پایان

تسویه حساب محصولات سند به نام

1- شروع
2- مشتری به کارشناس مالی لیزینگ جهت تسویه حساب نهایی مراجعه می نماید.
3- کارشناس مالی وضعیت مالی مشتری از نظر اقساط ، جرایم و بیمه را محاسبه و به مشتری اعلام می نماید.
4- مشتری مبلغ محاسبه شده را پرداخت می نماید.
5- کارشناس مالی فرم تسویه حساب مشتری را صادر، اسناد و مدارک مورد معامله را به مشتری تحویل می نماید.
6- مشتری به کارشناس خدمات پس از فروش مراجعه می نماید و فرم تسویه حساب از مشتری اخذ و نوع وثیق مشتری بررسی می گردد. اگر وثیقه مشتری ملکی باشد نامه ای برای دفترخانه و در غیر اینصورت اگر وثیقه ضمانت نامه بانکی باشد نامه ای برای بانک صادر می نماید.
7- مشتری اگر وثیقه اش ملکی باشد به دفترخانه جهت فک رهن و در غیر اینصورت به بانک جهت ابطال ضمانت نامه بانکی مراجعه می نماید.
8- کارشناس خدمات گس از فروش، با توجه به نوع وثیقه مشتری از سند فک رهن و یا برگه ابطال ضمانت نامه کپی اخذ نموده و بهمراه فرم تسویه حساب به مدیر فروش ارجاع می نماید.
9- مدیر فروش فرم تسویه حساب را تایید و مشتری را به کارشناس مالی جهت اخذ مدارک ضمانتی مراجعه می نماید.
10- کارشناس مالی مدارک ضمانتی را به مشتری تحویل می نماید.
11- پایان

 

تسویه حساب محصولات اجاره به شرط تملیک

1- شروع
2- مشتری به کارشناس مالی لیزینگ جهت تسویه حساب نهایی مراجعه می نماید.
3- کارشناس مالی وضعیت مالی و بدهی مشتری را به وی اعلام می نماید.
4- در صورت وجود بدهی مشتری مبلغ اعلام شده را پرداخت می نماید.
5- کارشناس مالی بهمراه فرم تسویه حساب ، اسناد و مدارک مورد معامله را به مشتری تحویل می نماید.
6- مشتری به کارشناس خدمات پس از فروش مراجعه می نماید.
7- کارشناس خدمات پس از فروش، فرم تسویه حساب را اخذ و نامه شماره گذاری را بنام مشتری صادر می نماید.
8- نامه صادر ه ابتدا به تایید مدیر فروش و سپس جهت امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به دفتر مدیریت ارسال می گردد.
9- پس از تایید و امضا، نامه شماره، تاریخ و مهر می شود و تحویل مشتری می گردد.
10- مشتری به شماره گذاری جهت فک رهن و پلاک خودرو مراجعه می نماید.
11- مشتری بهمراه سند مالکیت جدید به لیزینگ مراجعه می کند و نامه معرفی به دفترخانه جهت تنظیم سند قطعی را از کارشناس خدمات پس از فروش تحویل می گیرد.
12- مشتری به دفترخانه مراجعه می نماید و سند قطعی تنظیم می شود.
13- مدیران شرکت جهت انتقال سند به دفترخانه مراجعه می نمایند.
14- سند قطعی توسط دفترخانه به مشتری تحویل می گردد.
15- مشتری بهمراه سند قطعی به لیزینگ مراجعه کرده و کارشناس خدمات مشتریان از سند مذکور یک کپی تهیه کرده و بهمراه فرم تسویه حساب به مشتری جهت ارایه به کارشناس مالی تحویل می نماید.
16- کارشناس مالی پس از رویت مدارک، اسناد ضمانتی مشتری را به وی تحویل می دهد.
17- پایان.