رزومه کاری میثم صابری

آقای میثم صابری متولد 1359

کارشناسی مدیریت بازرگانی

مدیر فروش و بازاریابی از سال 1387 تا کنون