رزومه کاری حمیدرضا سلیمی

آقای حمیدرضا سلیمی متولد سال 1346

لیسانس حسابداری از دانشگاه تهران (سال 1371)

فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تهران (سال 1389)

دکترای مدیریت با گرایش مدیریت استراتژیک مالی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی (سال 1394 )

    مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ انصار از سال 1386 تاکنون