رزومه کاری حسن ذوالقدر

آقای حسن ذوالقدر متولد سال 1360

لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی سال 1383

فوق لیسانس کارآفرینی از دانشگاه تهران سال 1394

کارشناس حسابداری شرکت لیزینگ انصار از سال 1385 تا 1396

رئیس حسابداری شرکت لیزینگ انصار از سال 1396 تا 1398