تاریخ شمسی :
پنجشنبه - ۱۸ خرداد - ۱۴۰۲
ساعت :

اعضا هیات مدیره

 

Forootan

 رئیس هیات مدیره
آقای یحیی فروتن

 

Salimi 

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
آقای دکترحمیدرضا سلیمی