تاریخ شمسی :
چهارشنبه - ۶ مهر - ۱۴۰۱
ساعت :

اعضا هیات مدیره

 

Forootan

 رئیس هیات مدیره
آقای یحیی فروتن

 

Salimi 

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
آقای دکترحمیدرضا سلیمی