تاریخ شمسی :
چهارشنبه - ۶ مهر - ۱۴۰۱
ساعت :

خط مشی کیفیت

 

شرکت لیزینگ انصار به عنوان یک شرکت کارآمد اقدامات ذيل را در تمامي سطوح شرکت جاري می‌نماید:

 

الف) افزايش سطح رضايت طرف‌های ذينفع

1- مشتريان:شناخت،درك و برآورده نمودن حداکثر نيازهاي جاري و آتی مشتريان با رعايت احترام

2- سهام داران: افزايش رضايتمندي سهام داران از طريق بهبود بازدهي سرمايه گذاري

3- کارکنان: توسعه و ارتقاء نيروي انساني از طريق بهبود سطح صلاحيت ،انگيزش و مشارکت کارکنان و آموزش آنان و توجه ویژه به خانواده آنان

4- مراجع قانونی: رعايت کامل الزامات قانوني و شرعي در ارائه خدمات و امور مربوط به آن

 

ب) توسعه کمی و کیفی سازمان

1-توسعه نظام اعتبار سنجی:تجزيه و تحليل و رتبه بندی مشتریان و ارتقاء نظام‌های کنترلی به منظور کاهش ریسک

2- افزایش سود : افزایش فروش ، مديريت هزینه‌ها و توسعه و تنوع خدمات

3- فرایندها : بهبود مستمر فرآيندها از طريق افزايش اثربخشي و کارايي آن‌ها با تمرکز بر نيازها و خواسته‌های ذينفعان

جهت دست‌یابی به اهداف فوق سامانه مديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 در شرکت طرح ريزي و استقرار يافته است . شایسته است كليه كاركنان محترم ضمن درك مفاد خط مشي كيفيت ، جهت تحقق آن کوشا باشند. نماينده مديريت در سامانه مديريت كيفيت ضمن حفظ و نگهداري اين سامانه و پايش عملكرد آن، ميزان اثربخشي سامانه مديريت کيفيت را در زمان‌های مقتضي و در جلسات بازنگري مديريت به اينجانب گزارش می‌نماید تا اقدامات لازم در راستاي بهبود اثربخشي و کارايي انجام شود. خط مشي كيفيت و اهداف سازمان در بازنگری‌های مديريت به منظور حصول اطمينان از تداوم تناسب، به طور مستمر مورد بازنگري قرار می‌گیرد.

                                                                                                                                

                                                                                    مدير عامل