تاریخ شمسی :
یکشنبه - ۹ مهر - ۱۴۰۲
ساعت :

تسویه حساب

تسویه حساب محصولات سند به نام

1- شروع
2- مشتری به کارشناس مالی لیزینگ جهت تسویه حساب نهایی مراجعه می نماید.
3- کارشناس مالی وضعیت مالی مشتری از نظر اقساط ، جرایم و بیمه را محاسبه و به مشتری اعلام می نماید.
4- مشتری مبلغ محاسبه شده را پرداخت می نماید.
5- کارشناس مالی فرم تسویه حساب مشتری را صادر، اسناد و مدارک مورد معامله را به مشتری تحویل می نماید.
6- مشتری به کارشناس خدمات پس از فروش مراجعه می نماید و فرم تسویه حساب از مشتری اخذ و نوع وثیق مشتری بررسی می گردد. اگر وثیقه مشتری ملکی باشد نامه ای برای دفترخانه و در غیر اینصورت اگر وثیقه ضمانت نامه بانکی باشد نامه ای برای بانک صادر می نماید.
7- مشتری اگر وثیقه اش ملکی باشد به دفترخانه جهت فک رهن و در غیر اینصورت به بانک جهت ابطال ضمانت نامه بانکی مراجعه می نماید.
8- کارشناس خدمات گس از فروش، با توجه به نوع وثیقه مشتری از سند فک رهن و یا برگه ابطال ضمانت نامه کپی اخذ نموده و بهمراه فرم تسویه حساب به مدیر فروش ارجاع می نماید.
9- مدیر فروش فرم تسویه حساب را تایید و مشتری را به کارشناس مالی جهت اخذ مدارک ضمانتی مراجعه می نماید.
10- کارشناس مالی مدارک ضمانتی را به مشتری تحویل می نماید.
11- پایان

 

تسویه حساب محصولات اجاره به شرط تملیک

1- شروع
2- مشتری به کارشناس مالی لیزینگ جهت تسویه حساب نهایی مراجعه می نماید.
3- کارشناس مالی وضعیت مالی و بدهی مشتری را به وی اعلام می نماید.
4- در صورت وجود بدهی مشتری مبلغ اعلام شده را پرداخت می نماید.
5- کارشناس مالی بهمراه فرم تسویه حساب ، اسناد و مدارک مورد معامله را به مشتری تحویل می نماید.
6- مشتری به کارشناس خدمات پس از فروش مراجعه می نماید.
7- کارشناس خدمات پس از فروش، فرم تسویه حساب را اخذ و نامه شماره گذاری را بنام مشتری صادر می نماید.
8- نامه صادر ه ابتدا به تایید مدیر فروش و سپس جهت امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به دفتر مدیریت ارسال می گردد.
9- پس از تایید و امضا، نامه شماره، تاریخ و مهر می شود و تحویل مشتری می گردد.
10- مشتری به شماره گذاری جهت فک رهن و پلاک خودرو مراجعه می نماید.
11- مشتری بهمراه سند مالکیت جدید به لیزینگ مراجعه می کند و نامه معرفی به دفترخانه جهت تنظیم سند قطعی را از کارشناس خدمات پس از فروش تحویل می گیرد.
12- مشتری به دفترخانه مراجعه می نماید و سند قطعی تنظیم می شود.
13- مدیران شرکت جهت انتقال سند به دفترخانه مراجعه می نمایند.
14- سند قطعی توسط دفترخانه به مشتری تحویل می گردد.
15- مشتری بهمراه سند قطعی به لیزینگ مراجعه کرده و کارشناس خدمات مشتریان از سند مذکور یک کپی تهیه کرده و بهمراه فرم تسویه حساب به مشتری جهت ارایه به کارشناس مالی تحویل می نماید.
16- کارشناس مالی پس از رویت مدارک، اسناد ضمانتی مشتری را به وی تحویل می دهد.
17- پایان.