تاریخ شمسی :
چهارشنبه - ۶ مهر - ۱۴۰۱
ساعت :

صدور نامه و مجوز

صدور انواع نامه ها و مجوزها

پس از اینکه مشتری از لیزینگ، خودرو را به صورت اجاره به شرط تملیک تهیه نمود در طول دوره ی بازپرداخت اقساط و تا پیش از تسویه حساب نهایی جهت کلیه خدمات مورد نیاز خودرو در ارتباط با سازمانها و ارگانها نیاز به مجوز شرکت لیزینگ (بعنوان مالک خودرو) می باشد. خدماتی از قبیل کاپیتاژ، ترخیص خودرو از پارکینگ، طرح ترافیک، مالیات، صدور المثنی مدارک خودرو و کلیه امور مربوطه.
فرآیند صدور نامه ها و مجوزهای فوق به شرح ذیل است:

  1. شروع
  2. مشتری به کارشناس خدمات پس از فروش مراجعه کرده و درخواست صدور نامه را ارائه می نماید.
  3. کارشناس خدمات پس از فروش وضعیت پرداخت اقساط مشتری را کنترل و در صورت نداشتن قسط معوق (در صورت داشتن قسط معوق مشتری می بایست وضعیت پرداخت اقساط معوق را تعیین تکلیف نماید) نامه مورد درخواست مشتری را صادر و به مدیر فروش ارایه می نماید.
  4. مدیر فروش نامه را بررسی و تایید و به مدیرعامل ارجاع می نماید.
  5. مدیر عامل نامه را بررسی و امضا و به دفتر جهت شماره و مهر ارجاع می نماید.
  6. کارشناس خدمات مشتریان نامه مورد درخواست مشتری را به ایشان تحویل می نماید.
  7. پایان